Viverant

Airport to course: Take MN-5W, exit onto I-494E, take exit 58B merge onto I-94E toward Madison, take exit 250 for Radio Dr/ Inwood Ave toward Washington Cty 13, left onto Inwood Ave/Radio Dr., right onto Hudson Blvd.